Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

AICPA & CIMA Money Talks: Sustainability and ESG – a vision for the finance profession

Category: LOCAL EVENT

Thursday, 12 May | 18.00 - 22.00 | Warsaw & online

PL

AICPA & CIMA Money Talks: Zrównoważony rozwój i ESG – wizja dla profesji finansowej

Kwestie środowiskowe, społeczne i dot. ładu korporacyjnego (ang. environment, social, governance) dotykają już każdy sektor i branżę. W obecnych czasach zmian i niepewności ekspercka wiedza specjalistów ds. finansów – w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy biznesowej, ujawniania i atestacji informacji dot. ESG – jest dziś potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.

Profesja finansowa jest doskonale przygotowana i posiada odpowiednie kwalifikacje, by pomagać firmom, rządom i organizacjom pozarządowym równoważyć zrównoważony rozwój ze stabilnością finansową. Finanse, które są odpowiedzialne za analizowanie, zarządzanie i raportowanie przepływu kluczowych informacji, a także posiadają mandat do działania w interesie publicznym i wyposażone są w dogłębną wiedzę i niezbędną przezorność, są w stanie pomóc wszystkim interesariuszom znaleźć rozwiązania dla wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i tworzyć długoterminową wartość dla organizacji.

Podczas tego hybrydowego wydarzenia czołowi eksperci oraz liderzy biznesu i finansów:

 • dokonają przeglądu krajobrazu ESG i globalnego stanu raportowania zrównoważonego rozwoju;
 • przeanalizują efekty powołania International Sustainability Standards Board (ISSB) oraz najważniejsze elementy propozycji SEC dotyczących ujawniania informacji nt. klimatu;
 • omówią kluczową rolę finansów oraz znaczenie wysokiej jakości sprawozdawczości;
 • zbadają wpływ ESG na organizacje oraz zaprezentują sposoby, w jakie specjaliści ds. finansów mogą przemieniać wyzwania w możliwości, które napędzą wzrost i umożliwią długoterminowe tworzenie wartości;
 • podzielą się spostrzeżeniami na temat budowania strategii ESG i inkorporacji potrzeb związanych z raportowaniem zrównoważonego rozwoju w ramach istniejących procesów.

Dowiedz się, jak wykorzystując zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe, pomagać organizacjom w realizacji długoterminowych strategii biznesowych, pozytywnie oddziaływać na środowisko i społeczeństwo, łagodzić ryzyka oraz dostrzegać nowe możliwości!

Agenda:

17.30 – Rejestracja

18.00 – Wprowadzenie: Jakub Bejnarowicz, Dyrektor Regionalny na Europę, Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA; Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

18.10 – Prezentacje: Ami Beers CPA, CGMA, Senior Director — Assurance and Advisory Innovation, Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA; Dr Jeremy Osborn FCMA, CGMA, CPA (Aust.), Director of Accountancy Relationships, Value Reporting Foundation

18.55 – Panel dyskusyjny; moderator: Dr Jeremy Osborn, paneliści: 

 • Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Tomasz Żurek, Group Finance Poland Head, UBS 
 • Paweł Jędrusik, Country Manager Oracle Cloud Applications, Oracle Polska
 • Wojciech Wieroński FCMA, CGMA, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów, MediaMarktSaturn Polska
 • Irena Pichola, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Liderka Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, Partner w Deloitte

19.55 – Q&A

20.10 – Zakończenie; networking i poczęstunek

Wydarzenie odbędzie się w całości w języku angielskim.

EN

AICPA & CIMA Money Talks: Sustainability and ESG – a vision for the finance profession

Environmental, social and governance (ESG) issues are shaking up every sector and industry. Amid this uncertainty, finance and accounting professionals’ expertise – in risk management, business analysis, ESG assurance and reporting – is needed today more than ever.

The profession is perfectly positioned and uniquely qualified to help businesses, governments and non-governmental organizations balance long-term sustainability with financial stability. Charged with analysing, managing and reporting on the flow of essential information and insights, as well as a mandate to act in the public interest, Finance has the knowledge and forethought to help all stakeholders find solutions to profound sustainability challenges and achieve long-term value creation.

During this hybrid event, leading experts joined by business and finance leaders will:

 • demystify the ESG landscape and the global effort for sustainability reporting;
 • review implications of the International Sustainability Standards Board (ISSB) establishment and key elements of the proposed SEC’s climate-related disclosures;
 • discuss the critical role of Finance and the importance of high-quality ESG disclosures; 
 • explore the impact of ESG on businesses, and how finance and accounting professionals can transform challenges into opportunities that drive growth and enable sustainable, long-term value creation;
 • share insights on building the ESG program and integrating reporting needs into existing processes.

Find out how to create a broader business framework using both financial and non-financial information to help drive long-term business strategies, positively impact environment and society, mitigate risks and assess new opportunities!

Agenda:

17.30 – Registration

18.00 – Welcome address: Jakub Bejnarowicz, Regional Director, Europe, Association of International Certified Professional Accountants, representing AICPA & CIMA; Kamil Wyszkowski, Representative and Executive Director, UN Global Compact Network Poland

18.10 – Keynote speeches: Ami Beers, CPA, CGMA, Senior Director — Assurance and Advisory Innovation, Association of International Certified Professional Accountants; representing AICPA & CIMA; Dr Jeremy Osborn, FCMA, CGMA, CPA (Aust.), Director of Accountancy Relationships, Value Reporting Foundation

18.55 – Panel discussion; moderator: Dr Jeremy Osborn, panellists:

 • Izabela Olszewska, Member of the Management Board, Warsaw Stock Exchange,  
 • Tomasz Żurek, Group Finance Poland Head, UBS
 • Paweł Jędrusik, Country Manager Oracle Cloud Applications, Oracle Polska
 • Wojciech Wieroński, FCMA, CGMA, CFO and Managing Director, MediaMarktSaturn Polska
 • Irena Pichola, Member of the Management Board, Responsible Business Forum, Partner at Deloitte

19.55 – Q&A session

20.10 – Closing remarks; networking and refreshments

SPEAKERS/ PRELEGENCI

Partner strategiczny:

Partner:

Patronat honorowy:

                 

                 

Patronat medialny:

              

                 

Bartłomiej Wołoszyn

BOOK NOW!

Thursday, 12 May | 18.00 - 22.00 | Warsaw & online

Book Now