Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

FAQ

Często zadawane pytania

FAQ

Czym jest Program CIMA na Uczelni?

Program CIMA na Uczelni to wspólny program AICPA & CIMA i wybranych uczelni w Polsce.

a po zaliczeniu egzaminu Strategic Case Study automatycznie otrzymasz tytuł CIMA (ACMA) i Chartered Global Management Accountant (CGMA).

Z jakimi uczelniami w Polsce współpracuje AICPA & CIMA?

AICPA & CIMA tworzy wspólne programy i współpracuje z najbardziej prestiżowymi uczelniami tj. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademia Finansów i Biznesu Vistula.

Kiedy można przystąpić do Programu CIMA na Uczelni?

Do Programu CIMA na poziomie Certyfikatu (Cert BA) można przystąpić od II semestru I roku– maksymalnie do V semestru studiów licencjackich (studia I stopnia).

Do Programu CIMA na poziomie Operacyjnym (Dip MA) można przystąpić od I semestru I roku – maksymalnie do III semestru studiów magisterskich (studia II stopnia).

Czy aby przystąpić do Programu CIMA na poziomie Operacyjnym (Dip MA) , trzeba uzyskać wcześniej certyfikat Cert BA?

Student aplikujący do Programu CIMA na poziomie Operacyjnym nie musi wcześniej kończyć poziomu Certyfikatu. Wyjątek stanowią studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy, aby móc zapisać się do Programu CIMA Dip MA, powinni najpierw ukończyć poziom Certificate in Business Accounting (Cert BA).

Czy można wziąć udział w Programie CIMA na Uczelni, nie będąc studentem danej uczelni?

Nie – w Programie CIMA danej uczelni mogą wziąć udział wyłączenie studenci tej uczelni, realizując ofertę dydaktyczną uczelni i egzaminy zewnętrzne CIMA.

Jakie są warunki ukończenia Programu CIMA na Uczelni?

 • zrealizowanie w trakcie studiów oferty dydaktycznej Uczelni i uzyskanie odpowiednich zwolnień z wybranych egzaminów CIMA;
 • rejestracja w CIMA i wniesienie opłaty rejestracyjnej
 • zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu w języku angielskim  i uiszczenie opłaty za egzamin;

Kiedy student otrzymuje zwolnienia z egzaminów CIMA?

Student w Programie CIMA na Uczelni widzi na koncie MyCIMA odpowiednie zwolnienia z egzaminów CIMA po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów na uczleni. Na tej podstawie Koordynator Programu CIMA na Uczelni składa do AICPA & CIMA wniosek z listą studentów kwalifikujących się do nadania zwolnień.

W jakim języku należy wybrać przedmioty realizowane na uczelni, wymagane w Programie CIMA na Uczelni?

Student może wybrać zarówno wersję angielską, jak i wersję polską przedmiotów z sylabusa uczelni. Trzeba pamiętać jednak, aby sygnatura przedmiotu była zgodna z podanymi wymaganiami programowymi.

Jaki poziom języka angielskiego jest wymagany, aby wziąć udział w Programie CIMA?

Egzaminy CIMA, zarówno na poziomie Cert BA i Dip MA odbywają się w języku angielskim, zatem niezbędna jest znajomość angielskiego min. na poziomie B2. 

Jak wyglądają zajęcia prowadzone przez CIMA?

AICPA & CIMA nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów. Przygotowania do egzaminu odbywają się w ramach odpowiednich przedmiotów prowadzonych na uczelniach partnerskich, w ramach Programów CIMA na Uczelni.

Jakie są koszty udziału w Programie CIMA na Uczelni?

Wykaz opłat na dany rok kalendarzowy znajduje się na stronie: www.cimaglobal.com/Starting-CIMA/Starting-CIMA/Fees/

Czy roczna subskrypcja jest obowiązkowa? Czy będę musiał ją opłacać także po zdobyciu kwalifikacji CIMA?

OPŁATA REJESTRACYJNA: Aby zostać studentem CIMA i móc przystąpić do egzaminów, należy zarejestrować się w CIMA i uiścić opłatę rejestracyjną.

SUBSKRYPCJA: Opłata roczna jest obowiązkowa w momencie, kiedy student jest w trakcie zdobywania poszczególnych etapów Kwalifikacji Profesjonalnej CGMA (z opłaty subskrypcyjnej zwolnieni są studenci studiów licencjackich).

Studenci Programu CIMA na poziomie Diploma in Management Accounting (Dip MA) i Advanced Diploma in Management Accounting (Adv Dip MA) ponoszą koszt subskrypcji.

W przypadku uzyskania certyfikatu Cert BA lub Diploma in Management Accounting i Advanced Diploma in Management Accounting student może zaprzestać opłacania subskrypcji rocznej, jednakże zostanie pozbawiony możliwości dalszej certyfikacji na kolejnym poziomie Kwalifikacji CGMA, dostępu do materiałów edukacyjnych oraz przynależności do globalnej społeczności AICPA & CIMA. Zaletą członkostwa w CIMA jest możliwość nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności, m.in. poprzez dostęp do platform edukacyjnych i raportów branżowych organizacji, ofert pracy, cyklicznych spotkań z innymi członkami AICPA & CIMA, wymiany doświadczeń biznesowych w ramach globalnej sieci networkingowej.

Co otrzymuję w ramach rocznej subskrypcji?

Dzięki subskrypcji student otrzymuje dostęp do zasobów elektronicznych zawierających fachową wiedzę finansową, dzięki czemu może się efektywnie przygotować do egzaminów. W ramach subskrypcji student uzyskuje dostęp do:

 • Platformy CGMA Study Hub – platformy dla studentów CIMA, gdzie publikowane są materiały dotyczące przygotowań do egzaminów, studia przypadku, opracowania, artykuły itp.,
 • czasopisma Financial Management oraz innych branżowych raportów i publikacji,
 • spotkań i konferencji dla studentów CIMA,
 • Global Career Hub, międzynarodowej platformy rekrutacyjnej z ofertami pracy dla studentów i członków CIMA.

Gdzie mogę znaleźć materiały do nauki? Czy są one dodatkowo płatne?

Studenci Programu CIMA na Uczelni  mogą otrzymać bezpłatny podręcznik w wersji online – po zapisaniu się na egzamin zewnętrzny. W tym celu należy wypełnić formularz na stronie: https://www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/CIMA-na-uczelniach/Wnioskuj-o-ksiazke/.

Ponadto, student otrzymuje dostęp do platformy CGMA Study Hub, która zawiera materiały dydaktyczne.

Kiedy należy zdać egzamin zewnętrzny CIMA?

Poziom certyfikatu (Cert BA) - do momentu obrony pracy dyplomowej - studia licencjackie

Poziom operacyjny (Dip MA) - do momentu obrony pracy dyplomowej - studia magisterskie

Poziom certyfikatu (studia podyplomowe) - do momentu obrony pracy dyplomowej lub zdania egzminu końcowego

Poziom operacyjny (studia podyplomowe) – do końca roku kalendarzowego, w którym słuchacz ukończył studia podyplomowe

Ile razy można podejść do zewnętrznego egzaminu CIMA w Centrum Pearson VUE?

Liczba podejść jest nieograniczona, jednakże należy uzyskać wynik pozytywny do czasu zakończenia Programu. Egzaminy w formie testowej (Objective Test) – BA1, BA2, BA3, BA4, E1, P1, F1 dostępne są przez cały rok i studenci mogą się na nie zapisywać w dowolnym momencie. Natomiast egzaminy case study (OCS/MCS) na poziomie Dip MA / Adv Dip MA - organizowane są 4 razy w roku (luty, maj, sierpień i listopad). 

Czy można zmienić termin egzaminu zewnętrznego?

Student ma możliwość zmiany terminu egzaminu bez ponoszenia dodatkowych opłat na co najmniej 48 godzin przed datą egzaminu objective test. W przypadku egzaminów case study, zmiany terminu można dokona wyłącznie, gdy rejestracja na egzamin jest otwarta.

Czy zapisując się na egzamin CIMA muszę płacić przy rezerwacji terminu?

Tak, opłaty należy dokonać przy rezerwacji terminu. 

Czy jeśli nie zdam lub nie podejdę do egzaminu zewnętrznego przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej, to wówczas przepadają mi wszystkie zwolnienia?

Nie, student zachowuje zwolnienia z egzaminów zdanych na Uczelni, ale nie otrzymuje żadnego dokumentu potwierdzającego udział w Programie CIMA na Uczelni.

Kiedy student otrzymuje wydrukowany certyfikat?

Studenci otrzymują certyfikaty na adres zamieszkania (podany przy rejestracji do Programu) w ciągu 12 tygodni od zakończenia wszystkich etapów Programu CIMA na Uczelni, tzn. zaliczenia wszystkich wymaganych w Programie CIMA przedmiotów na uczelni oraz zdania egzaminu zewnętrznego.

Czy można przystąpić do Programu CIMA na Uczelni na kolejnych latach studiów (np. trzecim roku studiów pierwszego stopnia / drugim roku studiów drugiego stopnia)?

Tak, o ile rama programowa na uczelni umożliwia realizację przedmiotów uprawniających do zwolnień w CIMA oraz jeśli student uzyska zgodę Koordynatora Programu CIMA na Uczelni.

Czy można przystąpić do Programu CIMA na Uczelni, studiując na innym kierunku studiów niż Finanse i Rachunkowość?

Tak, o ile rama programowa na uczelni umożliwia realizację przedmiotów uprawniających do zwolnień w CIMA oraz jeśli student uzyska zgodę Koordynatora Programu CIMA na Uczelni.

Czy można przystąpić do Programu CIMA na Uczelni w innym terminie niż jesienny (październik)?

Tak, w wyjątkowych sytuacjach, rozpatraywanych indywidualnie przez AICA & CIMA, student może dołączyć do Programu poza październikową rekrutacją.

Czy kontynuując udział w Programie CIMA na Uczelni po Cert BA na studiach II stopnia, ponoszę wszystkie opłaty?

Studenci, którzy mają aktywne konto CIMA i uzyskali certyfikat Cert BA, nie wnoszą opłaty rejestracyjnej, ale są zobowiązani do opłacenia subskrypcji rocznej.

W jakich miastach można zdawać egzaminy zewnętrzne CIMA?

AICPA & CIMA współpracuje z siecią centrów egzaminacyjnych Pearson VUE, które realizują egzaminy CIMA według tych samych wytycznych w ponad 5500 centrów Pearson VUE na całym świecie, w tym 30 w Polsce.

Znajdź centrum egzaminacyjne: www.pearsonvue.com/cima/locate

Czy można uzyskać fakturę w przypadku finansowania udziału w Programie CIMA na Uczelni przez pracodawcę?

Nie, na koncie studenta w My CIMA jest dostępne tzw. financial statement z wykazem dokonanych wpłat.

Gdzie znajdę aktualny regulamin Programu CIMA na Uczelni?

Regulamin Programu CIMA na Uczelni 2022/2023 znajduje się na stronie www.cimauczelnie.pl. Warunki realizacji Programu CIMA na konkretnej Uczelni znajdują sią na stronach uczelnianych poświęconych certyfikacji CIMA.

Co, jeśli przedłużą mi się studia, np. ze względu na urlop zdrowotny?

Student jest zobowiązany poinformować Koordynatora Programu o zaistniałej sytuacji i ustalić kolejne działania w Programie. 

Co, jeśli wyjeżdżam na wymianę, np. Erasmus – czy tracę prawo do zwolnień z zamienianych przedmiotów?

Student jest zobowiązany poinformować Koordynatora Programu o zaistniałej sytuacji i ustalić kolejne działania w Programie. 

Co, jeśli nie zdam egzaminu zewnętrznego do czasu obrony pracy dyplomowej?

Student nie ukończy Programu CIMA na Uczelni i nie otrzyma żadnego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie. Student może jednak kontynuować naukę w CIMA indywidualnie, zachowując dotychczasowe zwolnienia.

Co zrobić, jeśli chciałabym zrezygnować z Programu CIMA na Uczelni?

1. Aby zrezygnować z Programu CIMA, student powinien:

a. złożyć wniosek o rezygnację (w języku polskim) z uzasadnieniem do Koordynatora Programu CIMA na Uczelni;

b. poinformować przedstawiciela CIMA w Polsce o rezygnacji drogą mailową: poland@aicpa-cima.com, załączając podpisany wniosek;

c. czekać na potwierdzenie od przedstawiciela AICPA & CIMA w Polsce, że rezygnacja studenta została rozpatrzona, konto MyCIMA jest nieaktywne, a status w certyfikacji CGMA został zmieniony na „resigned”;

2. Student, który zrezygnuje z Programu CIMA, nie ma możliwości udziału w rekrutacji do Programu CIMA w kolejnym roku akademickim (może jednak starać się o re-rejestrację jako student indywidualny CIMA).

Jakie są konsekwencje nie ukończenia Programu CIMA na Uczelni?

Student, który nie ukończy Programu CIMA na Uczelni:

 • traci możliwość korzystania z zasobów dydaktycznych AICPA & CIMA;
 • nie może wziąć udziału w rekrutacji na kolejny poziom w Programie;
 • nie otrzymuje, żadnego dokumentu potwierdzającego udział w Programie;
 • ma możliwość zdania egzaminu zewnętrznego CIMA jako student indywidualny CIMA, nie w Programie.