Search

FAQ

Często zadawane pytania

FAQ

Czym jest Program CIMA na Uczelni?

Program CIMA na Uczelni to wspólny program Chartered Institute of Management Accountants i wybranych uczelni w Polsce.

Z jakimi uczelniami w Polsce współpracuje CIMA?

CIMA tworzy wspólne programy i współpracuje z najbardziej prestiżowymi uczelniami tj. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kiedy można przystąpić do Programu CIMA na Uczelni?

Do Programu CIMA CBA można przystąpić od II semestru I roku– maksymalnie do V semestru studiów licencjackich (studia I stopnia).

Do Programu CIMA DMA można przystąpić od I semestru I roku – maksymalnie do III semestru studiów magisterskich (studia II stopnia).

Czy aby przystąpić do Programu CIMA DMA, trzeba uzyskać wcześniej certyfikat Cert BA?

Student aplikujący do Programu CIMA DMA nie musi wcześniej kończyć poziomu Certyfikatu. Wyjątek stanowią studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy, aby móc zapisać się do Programu CIMA DMA, powinni najpierw ukończyć poziom Certificate in Business Accounting (CBA).

Czy można wziąć udział w Programie CIMA na Uczelni, nie będąc studentem danej uczelni?

Nie – w Programie CIMA danej uczelni mogą wziąć udział wyłączenie studenci tej uczelni, realizując ofertę dydaktyczną uczelni i egzaminy zewnętrzne CIMA.

Jakie są warunki ukończenia Programu CIMA na Uczelni?

 • zrealizowanie w trakcie studiów oferty dydaktycznej Uczelni;
 • zdanie standaryzowanego przez CIMA egzaminu w języku angielskim;
 • wniesienie stosownych opłat za egzamin oraz zwolnienia z egzaminów;
 • zgłoszenie poprzez odpowiednie udokumentowanie (poprzez Koordynatora Programu CIMA ze strony uczelni) faktu zdania egzaminu zewnętrznego najpóźniej w ostatnim semestrze studiów i uiszczenie wszelkich opłat w CIMA.

Kiedy student otrzymuje zwolnienia z egzaminów CIMA?

Koordynator Programu (w imieniu studentów w Programie) występuje pisemnie z prośbą do CIMA o przyznanie zwolnień studentom, którzy zaliczyli na uczelni wymagane w Programie przedmioty.

Jak wygląda procedura przyznawania zwolnień?

Wykładowcy na koniec każdego semestru wystawiają ocenę w ramach zaliczenia przedmiotu z sylabusa. Następnie Koordynator Programu sprawdza zgodność zrealizowanych przedmiotów z wymaganiami CIMA i przesyła do CIMA listę osób, które uzyskały zwolnienia z egzaminów. Na koniec studenci otrzymują wiadomość mailową ze wszystkimi potrzebnymi informacjami do opłacenia zwolnień. Przyznane zwolnienia wyświetlają się studentowi na jego koncie My CIMA.

W jakim języku należy wybrać przedmioty realizowane na uczelni, wymagane w Programie CIMA na Uczelni?

Student może wybrać zarówno wersję angielską, jak i wersję polską przedmiotów z sylabusa uczelni. Trzeba pamiętać jednak, aby sygnatura przedmiotu była zgodna z podanymi wymaganiami programowymi.

Jaki poziom języka angielskiego jest wymagany, aby wziąć udział w Programie CIMA?

Egzaminy CIMA, zarówno na poziomie CBA i DMA odbywają się w języku angielskim, zatem niezbędna jest znajomość angielskiego min. na poziomie B2. 

Jak wyglądają zajęcia prowadzone przez CIMA?

CIMA nie prowadzi zajęć do egzaminów. Przygotowania do egzaminu odbywają się w ramach odpowiednich przedmiotów prowadzonych na uczelniach partnerskich, w ramach Programów CIMA na Uczelni.

Jakie są koszty udziału w Programie CIMA na Uczelni?

Od 1 sierpnia 2019 r. biorąc udział w Programie CIMA na poziomie Certificate in Business Accounting (Cert BA), należy uiścić opłatę za rejestrację w wysokości GBP 77, oraz GBP 85 za każdy egzamin/zwolnienie z egzaminu.

Studenci w Programie CIMA na studiach licencjackich są całkowicie zwolnieni z kosztów subskrypcji do momentu ukończenia studiów.

W przypadku Programu CIMA na poziomie Diploma in Management Accounting (Dip MA) koszty te wynoszą: GBP 77 za rejestrację, GBP 100 za egzamin lub zwolnienie z egzaminu z danego modułu oraz GBP 175 za egzamin Operational Case Study. Przez pierwszy rok obowiązuje zwolnienie z opłaty za subskrypcję, za każdy kolejny rok opłatę należy uiszczać zgodnie z obowiązującą stawką, która w 2019 r. wynosi GBP 115.

W przypadku Programu CIMA na poziomie Advanced Diploma in Management Accounting (Adv Dip MA) koszty te wynoszą: GBP 77 za rejestrację, GBP 115 za egzamin lub zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu oraz GBP 180 za egzamin Operational Case Study. Przez pierwszy rok obowiązuje zwolnienie z opłaty za subskrypcję, za każdy kolejny rok opłatę należy uiszczać zgodnie z obowiązującą stawką, w 2019 r. wynosi ona GBP 115.

Wykaz opłat na dany rok kalendarzowy znajduje się na stronie: www.cimaglobal.com/Starting-CIMA/Starting-CIMA/Fees/

Czy roczna subskrypcja jest obowiązkowa? Czy będę musiał ją opłacać także po zdobyciu kwalifikacji CIMA?

OPŁATA REJESTRACYJNA: Aby zostać studentem CIMA i móc przystąpić do egzaminów, należy zarejestrować się w CIMA i uiścić opłatę rejestracyjną.

SUBSKRYPCJA: Opłata roczna jest obowiązkowa w momencie, kiedy student jest w trakcie zdobywania poszczególnych etapów Kwalifikacji CIMA (nie dotyczy studentów na poziomie studiów licencjackich).

Studenci Programu CIMA na poziomie Diploma in Management Accounting (Dip MA) i Advanced Diploma in Management Accounting (Adv Dip MA) są całkowicie zwolnieni z kosztów subskrypcji.

W przypadku uzyskania certyfikatu Cert BA lub Diploma in Management Accounting i Advanced Diploma in Management Accounting student może zaprzestać opłacania subskrypcji rocznej, jednakże zostanie pozbawiony możliwości dalszej certyfikacji na kolejnym poziomie Kwalifikacji CIMA, dostępu do materiałów edukacyjnych oraz przynależności do globalnej społeczności CIMA. Zaletą członkostwa w Instytucie CIMA jest możliwość nieustannego poszerzania wiedzy i umiejętności, m.in. poprzez dostęp do platform edukacyjnych i raportów branżowych organizacji, ofert pracy, cyklicznych spotkań z innymi członkami Instytutu, wymiany doświadczeń biznesowych w ramach globalnej sieci networkingowej CIMA.

Co otrzymuję w ramach rocznej subskrypcji?

Dzięki subskrypcji student otrzymuje dostęp do zasobów elektronicznych zawierających fachową wiedzę finansową, dzięki czemu może się efektywnie przygotować do egzaminów. W ramach subskrypcji student uzyskuje dostęp do:

 • Platformy CIMAconnect – ekskluzywnej platformy społecznościowej dla studentów CIMA, gdzie publikowane są materiały dotyczące przygotowań do egzaminów, studia przypadku, blogi itp.,
 • czasopisma Financial Management oraz innych branżowych raportów i publikacji,
 • spotkań i konferencji dla studentów CIMA,
 • CIMA My Jobs, międzynarodowej platformy rekrutacyjnej z ponad 1400 ofertami pracy dla osób w Kwalifikacji.

Gdzie mogę znaleźć materiały do nauki? Czy są one dodatkowo płatne?

Student zakwalifikowany do Programu nie ponosi dodatkowych opłat związanych z zakupem książek. Student w Programie dostaje nie tylko podręczniki w wersji papierowej z kodem do zasobów online, lecz także stały dostęp do platformy e-learningowej, która zawiera materiały dydaktyczne. Materiały są też zamieszczane na grupach uczelnianych np. na facebooku oraz platformie CIMAconnect. Cyklicznie organizowane są również bezpłatne szkolenia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego OCS.

Kiedy należy zdać egzamin zewnętrzny CIMA?

Poziom CBA - do momentu obrony pracy dyplomowej - studia licencjackie

Poziom DMA - do momentu obrony pracy dyplomowej - studia magisterskie

Poziom CBA (studia podyplomowe) - do momentu obrony pracy dyplomowej 

Ile razy można podejść do zewnętrznego egzaminu CIMA w Centrum Pearson Vue?

Liczba podejść jest nieograniczona, jednakże należy uzyskać wynik pozytywny do czasu zakończenia Programu. Egzaminy w formie testowej (Objective Test) – BA1, BA2, BA3, BA4, E1, P1, F1 organizowane są przez 365 dni w roku i studenci mogą się na nie zapisywać w dowolnym momencie. Natomiast egzaminy case study (OCS) na poziomie DMA organizowane są 4 razy w roku (luty, maj, sierpień i listopad). 

Czy można zmienić termin egzaminu zewnętrznego?

Student ma możliwość zmiany terminu egzaminu bez ponoszenia dodatkowych opłat na co najmniej 48 godzin przed datą egzaminu objective test oraz na co najmniej 14 dni przed egzaminem case study.

Czy zapisując się na egzamin CIMA muszę płacić przy rezerwacji terminu?

Tak, opłaty należy dokonać przy rezerwacji terminu. 

Czy jeśli nie zdam lub nie podejdę do egzaminu zewnętrznego przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej, to wówczas przepadają mi wszystkie zwolnienia?

Nie, student zachowuje zwolnienia z egzaminów zdanych na Uczelni, ale nie otrzymuje żadnego dokumentu potwierdzającego udział w Programie CIMA na Uczelni.

Kiedy student otrzymuje wydrukowany certyfikat?

Studenci otrzymują certyfikaty na adres zamieszkania (podany przy rejestracji do Programu) w ciągu 6 do 8 tygodni od zakończenia wszystkich etapów Programu CIMA na Uczelni, tzn. zaliczenia wszystkich wymaganych w Programie CIMA przedmiotów na uczelni, opłacenia zwolnień i zdania egzaminu zewnętrznego.

Czy można przystąpić do Programu CIMA na Uczelni na kolejnych latach studiów (np. trzecim roku studiów pierwszego stopnia / drugim roku studiów drugiego stopnia)?

Tak, o ile rama programowa na Uczelni umożliwia realizację przedmiotów uprawniających do zwolnień w CIMA oraz jeśli student zostanie wstępnie zaakceptowany przez Koordynatora Programu CIMA na Uczelni.

Czy można przystąpić do Programu CIMA na Uczelni, studiując na innymi kierunku studiów niż Finanse i Rachunkowość?

Tak, o ile rama programowa na Uczelni umożliwia realizację przedmiotów uprawniających do zwolnień w CIMA oraz student zostanie wstępnie zaakceptowany przez Koordynatora Programu CIMA na Uczelni.

Czy można przystąpić do Programu CIMA na Uczelni w innym terminie niż jesienny (październik)?

Tak, rekrutacja do Programu CIMA na Uczelni prowadzona jest od czerwca do końca października. 

Czy kontynuując udział w Programie CIMA na Uczelni po CBA na studiach II stopnia, ponoszę wszystkie opłaty?

Studenci, którzy mają aktywny login CIMA ID i certyfikat Cert BA, nie wnoszą opłaty rejestracyjnej, ale są zobowiązani do opłacenia subskrypcji.

W jakich miastach można zdawać egzaminy zewnętrzne CIMA?

CIMA współpracuje z siecią centrów egzaminacyjnych Pearson VUE, posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu egzaminów komputerowych. Na świecie jest ponad 5500 centrów Pearson VUE, w tym 39 w Polsce.

Znajdź centrum egzaminacyjne: www.pearsonvue.com/cima/locate

Czy można uzyskać fakturę w przypadku finansowania udziału w Programie CIMA na Uczelni przez pracodawcę?

Nie, na koncie studenta w My CIMA jest dostępne tzw. financial statement z wykazem dokonanych wpłat.

Gdzie znajdę aktualny regulamin Programu CIMA na Uczelni?

Regulamin Programu CIMA na Uczelni 2017/2018 znajduje się na stronie www.cimauczelnie.pl. Warunki realizacji Programu CIMA na konkretnej uczelni znajdują sią na stronach uczelnianych poświęconych certyfikacji CIMA.

Co, jeśli przedłużą mi się studia, np. ze względu na urlop zdrowotny?

Student jest zobowiązany poinformować Koordynatora Programu o zaistniałej sytuacji i ustalić kolejne działania w Programie. 

Co, jeśli wyjeżdżam na wymianę, np. Erasmus – czy tracę prawo do zwolnień z zamienianych przedmiotów?

Student jest zobowiązany poinformować Koordynatora Programu o zaistniałej sytuacji i ustalić kolejne działania w Programie. 

Co, jeśli nie zdam egzaminu zewnętrznego do czasu obrony pracy dyplomowej?

Student nie ukończy Programu CIMA na Uczelni i nie otrzyma żadnego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie. Student może kontynuować naukę w CIMA na zasadach dla klientów indywidualnych: www.cimaglobal.com/poland

Co zrobić, jeśli chciałabym zrezygnować z Programu CIMA na Uczelni?

1. Aby zrezygnować z Programu CIMA, student powinien:

a. złożyć wniosek o rezygnację (w języku polskim) z uzasadnieniem do Koordynatora Programu CIMA na Uczelni i uzyskać pisemną zgodę oraz skonsultować z Koordynatorem dalsze kroki w realizacji przedmiotów na Uczelni;

b. przekazać ww. pismo o rezygnacji z adnotacją Koordynatora Programu CIMA na Uczelni do Dziekana;

c. poinformować przedstawiciela CIMA w Polsce o rezygnacji drogą mailową: university.poland@aicpa-cima.com, załączając podpisany wniosek, i umówić się na rozmowę telefoniczną (pon-pt, 9:00 – 17:00);

d. czekać na potwierdzenie pisemne od przedstawiciela CIMA w Polsce, że rezygnacja studenta została rozpatrzona, konto MyCIMA i inne zasoby CIMA są nieaktywne, status w certyfikacji CIMA został zmieniony na „resigned”.

2. Student, który zrezygnuje z Programu CIMA, nie ma możliwości udziału w rekrutacji do Programu CIMA w kolejnym roku akademickim (może jednak starać się o re-rejestrację jako student indywidualny CIMA).

Jakie są konsekwencje nie ukończenia Programu CIMA na Uczelni?

Student, który nie ukończy Programu CIMA na Uczelni:

 • traci możliwość korzystania z zasobów dydaktycznych CIMA;
 • nie może wziąć udziału w rekrutacji na kolejny poziom w Programie;
 • nie otrzymuje, żadnego dokumentu potwierdzającego udział w Programie;
 • ma możliwość zdania egzaminu zewnętrznego CIMA jako student indywidualny CIMA, nie
  w Programie.