Search
Please make sure you are using a supported browser. To find out more click here.

Poziomy kwalifikacji CIMA

Kwalifikacja CIMA to skupienie na umiejętności prowadzenia przedsiębiorstwa i o wiele więcej, niż zwykła wiedza na temat rachunkowości.

W trakcie realizacji programu nauczania studenci stopniowo przechodzą od etapu przyswajania wiedzy do etapu praktycznego jej stosowania i prowadzenia analiz, przygotowując się w ten sposób do natychmiastowego działania w warunkach realnego przedsiębiorstwa.
Członkowie CIMA mają nie tylko wiedzę i umiejętności w obszarze finansów, ale także są przygotowani do zarządzania firmą, współkreowania strategii oraz zarządzania ryzykiem. Kierują się przy tym najwyższymi standardami zawodowymi i etycznymi.

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej

Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej zapewnia znajomość podstaw rachunkowości zarządczej, finansowej i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz stanowi fundament Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA.

Pracownicy studiujący na poziomie Certyfikatu zyskują głębszą wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości i finansów, co pozwala im:

  • podejmować świadome decyzje biznesowe przy wykorzystaniu zdobytych umiejętności,
  • rozwijać odpowiednie formy zdobywania nowych umiejętności odpowiadających na potrzeby pracowników z pionów finansowych i nie tylko,
  • uzyskać po zaliczeniu pięciu modułów Certyfikat CIMA z Rachunkowości Biznesowej i tytuł CIMA Cert BA.

Kwalifikacja Profesjonalna CIMA

Nasz sylabus na poziomie Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA składa się z trzech filarów tematycznych oraz trzech poziomów nauczania: operacyjnego, zarządzania i strategicznego. Kwalifikacje oparte są na kompetencjach, które pracodawcy określili w badaniach jako kluczowe dla przedsiębiorstwa.

Sposób oceniania efektów nauczania został zmodyfikowany w celu lepszego wykorzystania dostępnych technologii i dostosowania się do zmian w środowisku pracy. Obecnie z każdego przedmiotu organizujemy na żądanie zobiektywizowane testy komputerowe, po których następuje faza egzaminów w formie studium przypadku na każdym z poziomów. Również w tym przypadku egzaminy (cztery terminy w roku) są komputerowe. Większa elastyczność przystępowania do egzaminów będzie o wiele korzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla pracodawcy, jak i studenta.

Dowiedz się więcej o kwalifikacji CIMA