Search
Advance notice: MyCIMA will be unavailable 19–23 April.
Please be aware that as of Monday 3rd April 2023 the ability to register as a new CIMA Candidate or re-activate your CIMA account has been suspended and will not be available until Tuesday 3rd May.
There will be a scheduled maintenance on Saturday, 1st of April at 17:30 BST to Sunday, 2nd of April at 9:00 BST. Users can still access MyCIMA to schedule or start an Exam but other MyCIMA services will not be available. Users will not be able access Study Planner, CGMA Store, CGMA.org, and Competency and Learning. In the meantime, we apologize for any inconvenience caused.

Eliza Le-Burda ACMA, CGMA

Senior Associate, Corporate Finance Controller, J.P. Morgan

Posiada 10-letnie doświadczenie w zakresie pracy w finansach: w Działach Raportowania i Analiz, Kontrolingu oraz Księgowości Zarządczej. W J.P. Morgan pracuje od ponad dwóch lat – w pierwszym roku pracy zajmowała się zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, obecnie jest odpowiedzialna za kontroling finansowy listy płac i wynagrodzeń motywacyjnych krajów z regionu EMEA. Oprócz głównych obowiązków, jakimi jest księgowanie i analiza Rachunku Zysków i Strat dla całego regionu EMEA, kieruje również globalnym forum dotyczącym wdrażania automatyzacji procesów oraz wykorzystania nowych technologii.

Przez dwa lata z rzędu była Pani jednym z najlepszych studentów CIMA w Polsce. W sezonie 2018/2019 uzyskała Pani 3. najlepszy wynik z egzaminu Strategic Case Study (w sesji lutowej). Kiedy uzyskała Pani kwalifikację CIMA? 

Tytuł ACMA, CGMA i kwalifikację CIMA uzyskałam w czerwcu 2020 r. Rozpoczęłam naukę w 2015 r., uzyskując zwolnienie z pięciu podstawowych egzaminów ze względu na posiadany tytuł licencjata i magistra finansów i rachunkowości.

Dlaczego zdecydowała się Pani zdobyć tę kwalifikację?

Zdecydowałam się na tę kwalifikację, ponieważ chciałam zdobyć wiedzę i uzyskać certyfikat, który byłby doceniony na arenie międzynarodowej. Dodatkowo, członkowie CIMA mają większe szanse w procesie rekrutacyjnym na wyższe stanowiska kierownicze.

Czy wiele osób z Pani branży posiada taką kwalifikację?

W poprzedniej firmie posiadali tę kwalifikację moi przełożeni. W obecnej firmie jest to kilka osób.

Jak przygotowywała się Pani do egzaminów?

Zdecydowałam się uczyć we własnym zakresie na podstawie książek wydawnictwa Kaplan, które posiadają bardzo dobrze opisane sytuacje biznesowe oraz zbliżone do egzaminów pytania testowe. W przypadku egzaminów Case Study analizowałam pytania i modelowe odpowiedzi z poprzednich edycji egzaminów, które są dostępne na stronie internetowej CIMA.

Jak bardzo angażujące jest przygotowanie do egzaminów?

Mój system nauki składał się z trzymiesięcznych przygotowań do każdego egzaminu (łącznie zdawałam 12 egzaminów) oraz miesięcznej przerwy pomiędzy egzaminami. W ciągu tych trzech miesięcy poświęcałam na naukę godzinę dziennie po pracy, a tydzień przed samym egzaminem powtarzałam materiał po pięć godzin dziennie. 

Czy pamięta Pani, jakie zadanie na egzaminach sprawiło Pani największą trudność?

Największą trudność sprawiały mi zadania, które miały bardzo rozbudowane opisy, ponieważ samo ich przeczytanie pochłaniało większość czasu przeznaczonego na ich rozwiązanie, a jak wiadomo czas jest dość ograniczony podczas egzaminów CIMA.

Co może być pomocne w przygotowywaniu się do egzaminów?

Moim zdaniem najbardziej pomocne jest rozpisanie szczegółowego planu nauki, dostosowanego do indywidualnych możliwości. W planie tym powinny się znaleźć realistyczne daty podejścia do poszczególnych egzaminów, uwzględniające prywatne plany, które mogą wpływać na realizację celu, jakim jest zdobycie końcowego certyfikatu. Dzięki temu w każdym momencie można się zorientować, czy uda się ten cel osiągnąć w wyznaczonym czasie.

Jak posiadanie tej kwalifikacji przydaje się w Pani pracy?

Posiadanie kwalifikacji przede wszystkim zwiększyło moją wiedzę i pewność siebie w zakresie finansów, rachunkowości zarządczej, zarządzania projektami i etyki w biznesie.

Jakie perspektywy zawodowe otwierają się po uzyskaniu kwalifikacji CIMA?

Kwalifikacja CIMA ułatwia uzyskanie awansu na wyższe stanowiska oraz osiągnięcie wzrostu wynagrodzenia. Dodatkowo ułatwia znalezienie zatrudnienia w nowym miejscu pracy z uwagi na międzynarodowy charakter certyfikatu honorowany przez zdecydowaną większość pracodawców.

Dlaczego warto zdobyć tę kwalifikację?

Przede wszystkim ze względu na wiedzę, która dotyczy nie tylko zagadnień finansowych, ale także biznesowych, i znacznie różni się od wiedzy akademickiej. Ponadto dzięki tej kwalifikacji zwiększa się nasza wartość na rynku pracy.

*Rozmowa pierwotnie opublikowana w serwisie Kariera w Finansach